info@med-group.com.tr +90 212 356 78 62 – 63 - 64

REVİZYON Hizmetlerimiz:

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (REVİZYON) kapsamında bağımsız dış denetim hizmetlerinin gerçekleştirilmesi ve raporlanması.

 • Kanunen tutulması mecburi defterlerin kayıt usulü ve tasdik yönlerinden Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde kontrolü,
 • Şirketin Katma Değer Vergisi, Muhtasar, Damga Vergisi beyannameleri ile SSK bildirgelerinin,
  • tahakkuklarının doğruluğu,
  • muhasebe kayıtları ile tutarlılığı,
  • aritmetik ve oransal doğruluğu,
  • zamanında ve eksiksiz olarak ödendiklerinin kontrolü,
 • Personel bordrolarının sondaj yöntemi ile test edilerek,
  • brüt ücretten net ücrete aritmetik olarak,
  • kesintilerin yasalarda belirtilen oranlara uygun olarak,
  • ücret tahakkuklarının doğru olarak muhasebeleştirilmesi açısından kontrolleri,
 • Şirketin düzenlediği satış faturalarının sondaj yöntemi ile,
  • usule uygunluk,
  • aritmetik doğruluk,
  • muhasebe kaydının doğruluğu açısından kontrolleri,
 • Gelir ve gider hesapları ile tahakkuklarının sondaj yöntemi ile belgelere inilerek,
  • evrak düzeni,
  • kanuni süreler,
  • içerik dikkate alınarak kontrolü,
 • Kullanılan hesap planın yürürlükteki Muhasebe Uygulamaları Genel tebliğlerine uygunluğunun kontrolü,
 • Yukarıda sözü edilenler dışında kalan aktif ve pasif hesapların dönemsellikleri de dikkate alınarak muhasebe prensipleri çerçevesinde sondaj usulü kontrolü yapılmaktadır